top of page
DSC07876-2

Q Robusta Grader 3/2024

DSC07803

Q Robusta Grader 3/2024

DSC07830-3

Q Robusta Grader 3/2024

DSC07288

Q Robusta Grader 3/2024

DSC07166-2

Khóa học SCA Barista Career 3/2024

DSC07027-2

Khóa học SCA Barista Career 3/2024

DSC07023-2

Khóa học SCA Barista Career 3/2024

DSC06997

Lớp học làm ban giám khảo Robusta 3/2024

DSC06839 (1)

Lớp học làm ban giám khảo Robusta 3/2024

DSC06840

Lớp học làm ban giám khảo Robusta 3/2024

DSC06940

Lớp học làm ban giám khảo Robusta 3/2024

DSC06586-2

Lớp học làm ban giám khảo Arabica 3/2024

DSC06383

Lớp học làm ban giám khảo Arabica 3/2024

DSC06442

Lớp học làm ban giám khảo Arabica 3/2024

DSC06449-2

Lớp học làm ban giám khảo Arabica 3/2024

DSC06146-2

SCA Sensory 3/2024

DSC05868-2

SCA Sensory 3/2024

DSC05987-2

SCA Sensory 3/2024

Khóa học Q Arabica Grader

Khóa học Q Arabica Grader 2/2024

Khóa học Q Arabica Grader

Khóa học Q Arabica Grader 2/2024

Khóa học Q Arabica Grader

Khóa học Q Arabica Grader 2/2024

Khóa học Q Arabica Grader

Khóa học Q Arabica Grader 2/2024

Khóa học Q Arabica Grader

Khóa học Q Arabica Grader 2/2024

Khóa học Q Arabica Grader

Khóa học Q Arabica Grader 2/2024

Khóa học Q Arabica Grader

Khóa học Q Arabica Grader 2/2024

Khóa học Q Arabica Grader

Khóa học Q Arabica Grader 2/2024

Khóa học Q Arabica Grader

Khóa học Q Arabica Grader 2/2024

Cupping Robusta Event

Cupping Robusta Event 2/2024

Cupping Robusta Event

Cupping Robusta Event 2/2024

Cupping Robusta Event 2/2024

Cupping Robusta Event 2/2024

DSC04947

Khóa học SCA Rang Cà Phê 2/2024

DSC04851

Khóa học SCA Rang Cà Phê 2/2024

DSC04896

Khóa học SCA Rang Cà Phê 2/2024

DSC04833 (1)

Khóa học SCA Rang Cà Phê 2/2024

SCA Baritsa Career 22- 26.01 (34)

Khóa học SCA Barista Career 1/2024

SCA Baritsa Career 22- 26.01 (12)

Khóa học SCA Barista Career 1/2024

SCA Baritsa Career 22- 26.01 (4)

Khóa học SCA Barista Career 1/2024

SCA Baritsa Career 22- 26.01 (15)

Khóa học SCA Barista Career 1/2024

Khóa học SCA Rang Cà Phê

Khóa học SCA Rang Cà Phê 1/2024

SCA Roastinng F&I 27 - 30.01 (58)

Khóa học SCA Rang Cà Phê 1/2024

SCA Roastinng F&I 27 - 30.01

Khóa học SCA Rang Cà Phê 1/2024

SCA Roastinng F&I 27 - 30.01 (31)

Khóa học SCA Rang Cà Phê 1/2024

DSC03766

Khóa học SCA Chủ quán Cafe 1/2024

DSC03327

Khóa học SCA Chủ quán Cafe 1/2024

barista-skill-course

Khóa học SCA Chủ quán Cafe 1/2024

quy-trinh-van-hanh-ca-phe

Khóa học SCA Chủ quán Cà Phê 1/2024

we-are-hqj-the-best-coffee-school

Khóa học SCA Cà Phê Nhân Xanh 1/2024

green-coffee-class

Khóa học SCA Cà phê nhân xanh

SCA Green Coffee 1 - 6.Jan

Khóa học SCA Cà phê nhân xanh 1/2023

SCA Green Coffee 1 - 6.Jan (112)

Khóa học SCA Cà phê nhân xanh 1/2023

SCA Green Coffee 1 - 6.Jan (137)

Khóa học SCA Cà phê nhân xanh 1/2023

khoa-hoc-ca-phe-nhan-xanh

Khóa học SCA Cà phê nhân xanh 1/2023

SCA Green Coffee 1 - 6.Jan (7)

Khóa học SCA Cà phê nhân xanh 1/2023

sensory

Khóa học SCA Sensory 12/2023

DSC01816

Khóa học SCA Sensory 12/2023

khoa-hoc-sensory

Khóa học SCA Sensory 12/2023

ky-nang-cam-vi-tot

Khóa học SCA Sensory 12/2023

Lớp học Q Robusta Grader

Lớp học Q Robusta Grader 11/2023

sensory-class

Lớp học Q Robusta Grader 11/2023

cafe-owner

Khóa học SCA Chủ quán cà phê 10/2023

cafe-owner

Khóa học SCA Chủ quán Cà Phê 10/2023

bottom of page