top of page
DSC07876-2

Q Robusta Class 3/2023

DSC07803

Q Robusta Class 3/2023

DSC07830-3

Q Robusta Class 3/2023

DSC07288

Q Robusta Class 3/2023

DSC07023-2

SCA Barista Career 3/2024

DSC07027-2

SCA Barista Career 3/2024

DSC07166-2

SCA Barista Career 3/2024

DSC06940

Masterclass Robusta 3/2024

DSC06840

Masterclass Robusta 3/2024

DSC06839 (1)

Masterclass Robusta 3/2024

DSC06997

Masterclass Robusta 3/2024

DSC06449-2

Masterclass Arabica 3/2024

DSC06442

Masterclass Arabica 3/2024

DSC06383

Masterclass Arabica 3/2024

DSC06586-2

Masterclass Arabica 3/2024

DSC05987-2

SCA Sensory 3/2024

DSC05868-2

SCA Sensory 3/2024

DSC06146-2

SCA Sensory 3/2024

DSC05177

CQI Pin Event 3/2024

DSC05769

Cupping Robusta Event 3/2024

DSC05755

Cupping Robusta Event 3/2024

DSC05696

Cupping Robusta Event 3/2024

DSC05724

Cupping Robusta Event 3/2024

DSC04833 (1)

SCA Roasting Class 2/2024

DSC04851

SCA Roasting Class 2/2024

DSC04896

SCA Roasting Class 2/2024

DSC04947

SCA Roasting Class 2/2024

DSC05652

Q Arabica Grader 2/2024

DSC04974

Q Arabica Grader 2/2024

DSC04976

Q Arabica Grader 2/2024

DSC05020

Q Arabica Grader 2/2024

DSC05012

Q Arabica Grader 2/2024

DSC05021

Q Arabica Grader 2/2024

DSC05032

Q Arabica Grader 2/2024

DSC05034

Q Arabica Grader 2/2024

DSC05062

Q Arabica Grader 2/2024

DSC05344

Q Arabica Grader 2/2024

DSC05387

Q Arabica Grader 2/2024

DSC05535

Q Arabica Grader 2/2024

DSC04643

Cupping Robusta Event 2/2024

DSC04734

Cupping Robusta Event 2/2024

DSC04569

Cupping Robusta Event 2/2024

roasting-couse

SCA Roastinng Class 1/2024

SCA Roastinng F&I 27 - 30.01

SCA Roastinng Class 1/2024

barista-skill-course

SCA Cafe Owner 1/2024

SCA Roastinng F&I 27 - 30.01 (31)

SCA Roastinng Class 1/2024

Optimized-DSC03860

SCA Cafe Owner 1/2024

DSC03766

SCA Cafe Owner 1/2024

SCA Green Coffee 1 - 6.Jan (7)

SCA Green Coffee 1/6

SCA Green Coffee 1 - 6.Jan (112)

SCA Green Coffee 1/6

khoa-hoc-ca-phe-nhan-xanh

SCA Green Coffee 1/6

SCA Green Coffee 1 - 6.Jan

SCA Green Coffee 1/6

SCA Green Coffee 1 - 6.Jan (137)

SCA Green Coffee 1/6

cupping-la-gi

SCA Sensory Class 12/2023

sensory

SCA Sensory Class 12/2023

ky-thuat-trong-cupping

SCA Sensory Class 12/2023

SCA Barista 2023

SCA Barista 2023

SCA Barista 2023

SCA Barista 2023

SCA Barista 2023

SCA Barista 2023

SCA Barista 2023

SCA Barista 2023

SCA Roasting F&I 28 - 31.03

SCA Roasting F&I 28 - 31.03

SCA Roasting F&I 22 - 25.11

SCA Roasting F&I 22 - 25.11

Coffee & Farmtrip tại Đà Lạt 2020

Chuyến đi Farm Trip kết hợp SCA Green Coffee 2022 tại Đà Lạt

Coffee & Farmtrip tại Đà Lạt 2020

Chuyến đi Farm Trip kết hợp SCA Green Coffee 2022 tại Đà Lạt

Coffee & Farmtrip tại Đà Lạt 2020

Chuyến đi Farm Trip kết hợp SCA Green Coffee 2022 tại Đà Lạt

Q Arabica Grader

Q Arabica Grader

Q Arabica Grader

Q Arabica Grader

Q Arabica Grader

Q Arabica Grader with Trish Rothgeb

Q Arabica Grader

Q Arabica Grader

Q Robusta Grader

Q Robusta Grader

Q Robusta Grader

Q Robusta Grader

Q Robusta Grader

Q Robusta Grader

Q Robusta Grader

Q Robusta Grader

SCA Brewing Class

SCA Brewing Class 2022

QCE & SCA Sensory Class

SCA Sensory 2022

SCA Brewing Class

SCA Brewing 2022

QCE & SCA Sensory Professional Class

SCA Sensory 2022

Brewing Cup Vietnam 2020 Champion - Thư Phạm

Brewing Cup Vietnam 2020 Champion

Brewing Cup Vietnam 2020 Champion - Thư Phạm

Brewing Cup Vietnam 2020 Champion

đo độ ẩm cà phê

SCA Roasting 2022

học rang cà phê

SCA Roasting 2022

QCE & SCA Sensory Class

SCA Sensory 2022

SCA Introduction to Coffee Class

SCA Introduction to Coffee Class 2022

SCA Introduction to Coffee Class

SCA ITC 2022

SCA Roasting Class

SCA Roasting 2023

Coffee & Farmtrip tại Đà Lạt 2020

SCA Green Coffee 2020

SCA Barista Class

SCA Barista Career 2022

SCA Barista Class

SCA Barista Career 2022

QCE & SCA Sensory Class

SCA Sensory 2022

QCE & SCA Sensory

SCA Sensory 2022

SCA Brewing Class

SCA Sensory 2022

SCA Brewing Class

SCA Brewing 2022

SCA Brewing Class

SCA Brewing 2022

bottom of page